Extrusion International USA 4-2021

Developed by: Ȣ laboratory equipment Ȣ quality control of input raw materials Ȣ ĪķăðĴř ÆďĊĴīďă ďå ťĊðĮìÐÌ ĨīďÌķÆĴĮ Ȣ analytical equipment Ȣ measuring equipment Ȣ ĨðăďĴ ĊÌ ĴÐĮĴ ăðĊÐĮ Ȣ ÌÐĮāĴďĨ ĉðĊð ATTĮ ĊÌ ĉðĊð ÐŘĴīķÌÐīĮ Ȣ ăÅďīĴďīř ĉðŘÐīĮ ĊÌ ÆďĉĨďķĊÌÐīĮ Ȣ ăÅďīĴďīř ĊÌ ĨīďÆÐĮĮðĊæ ĮðĉķăĴðďĊ ĮďåĴœīÐ Ȣ ĉÐĴīďăďæř ĊÌ ÐĪķðĨĉÐĊĴ ŒÐīðťÆĴðďĊ Ȣ ăÅďīĴďīř ĊăřĮðĮ ĮÐīŒðÆÐĮ Ȣ åďīĉķăĴðďĊ ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴ ĮÐīŒðÆÐĮ Ȣ ÆÐīĴðťÆĴðďĊ ĮÐīŒðÆÐĮ Ȣ ÐŘĴÐīĊă ÐĊæðĊÐÐīðĊæ ĊÌ īÐĮÐīÆì ĮÐīŒðÆÐĮ Ȣ tɪ# ðĊ ĴìÐ ÐĊĴÐīĨīðĮÐ ASIA EDITION RUSSIAN EDITION WORLDWIDE Web conference December 8, 2021 Ȣ wĴīĴȚ ǠǟȘǟǟ '} Laboratory & quality control in plastics processing ďĊĴÆĴȚ ăăNīŒÐĴĮ · }ÐăȘȚ ɎǣǨ ǡǡǢǢ ǨǣǨ ǧǦ ǨǢ · ȘāīŒÐĴĮɩŒĉȭŒÐīăæȘÆďĉ ăÅȘÐŘĴīķĮðďĊȭðĊåďȘÆďĉ }ìÐ ďŨÆðă ăĊæķæÐ ďå ĴìÐ ÆďĊåÐīÐĊÆÐ ðĮ 'ĊæăðĮì

RkJQdWJsaXNoZXIy ODIwMTI=